Kosten

Vergoede zorg

Het is belangrijk om te weten dat Praktijk Kemna geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars, omdat de praktijk o.a. zijn autonomie en onafhankelijkheid wil behouden. 

Afhankelijk van uw polis (basis- of restitutiepolis) krijgt u dan gemiddeld 60 tot 100 % vergoed. 

Uw eigen risico is voor eigen rekening; die bent u altijd kwijt. 

Ik adviseer mijn cliënten altijd op voorhand te informeren bij hun zorgverzekeraar hoeveel zij vergoed krijgen. U moet dan aangeven dat u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd, Big-geregistreerde Gz-psycholoog, die ongecontracteerd werkt binnen de Basis-ggz. Ik houd mij aan de vastgestelde tarieven van de NZA en ben in het bezit van een Kwaliteitsstatuut.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2024:

Per januari 2022 is een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking getreden. Er wordt gefactureerd per sessie (en niet meer per totaaltraject zoals nu het geval is). Aan het einde van iedere maand krijgt u de factuur per mail gestuurd. Deze dient u zelf te betalen, maar kunt u declareren bij uw verzekeraar. Uw eigen risico zal ook in rekening gebracht worden.


 

 

Intake 75 minuten (incl. administratietijd):
Prestatiecode: CO0692

€223,48

Behandeling 45 minuten (incl. administratietijd):
Prestatiecode: CO0497

€135,89

 

 

Voor meer informatie kijkt u op: https://www.zorgprestatiemodel.nl.


Relatietherapie
Het tarief voor het kennismakingsgesprek en per sessie bedraagt € 160,00 (75 min.). Vanaf 1 januari 2024 wordt het tartief € 170,00 (75 min.).
Relatietherapie wordt doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar, en daarom werkt Praktijk Kemna alleen met zelfbetalers.

Coaching
Een coachingsgesprek bedraagt € 140,00 per sessie van 45 minuten en € 160 voor een sessie van 60 minuten. De intake van 75 minuten kost € 180,00.

Annulering en "no-show kosten"
Afspraken dient u uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren te annuleren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, is Praktijk Kemna gerechtigd 120 euro onkosten bij de client in rekening te brengen voor reguliere afspraken binnen de ggz (niet vergoed door de zorgverzekeraar) en 150 euro voor relatietherapie.

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek1- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken dient u uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren te annuleren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, is Praktijk Kemna gerechtigd € 99,00 onkosten bij de client in rekening te brengen voor reguliere afspraken binnen de ggz (niet vergoed door de zorgverzekeraar) en € 120,00 voor relatietherapie.

Artikel 3                                                                                                                                                  
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4                                                                                                                               
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik gemaakt.

Artikel 5                                                                                                                                           
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen da de onder art. 4 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6                                                                                                                                                    
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 7                                                                                                                                          
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8                                                                                                                                                
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend, met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40 euro.

[1] Betalingsvoorwaarden Kemna Psychotherapie & Coaching, Dhr. Drs. M.B.A. Kemna, Gz psycholoog.