Kosten

Bekostiging 2021

De psychologische gesprekken met een Gz-psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ. Wettelijk is een tarief vastgesteld voor de volgende psychologische behandelingen (zorgproducten):

Basis GGZ Kort: 294 minuten
(ongeveer 3 tot 4 sessies)
€ 522,13
Basis GGZ Middel: 495 minuten (ongeveer 5 tot 7 sessies) € 885,01
Basis GGZ Intensief: 750 min. (ongeveer 8 tot 10 sessies) € 1434,96
   
Als je na de intake toch niet start wordt dat een Onvolledig behandeltraject genoemd. De kosten daarvoor zijn:


€ 228,04


OVP niet-basispakket zorg, los consult € 114,41

Bij vrije keuze van behandelaar of Restitutiepolis krijgt u hiervan 100% vergoed afgezien van het eigen risico. Bij een basispolis is dat ongeveer 65 tot 80%. Informeert u van te voren goed, bij uw zorgverzekeraar, welke vergoeding u krijgt. Geef aan dat u bij een vrijgevestigd, Big-geregistreerde gz-pscholoog in behandeling gaat binnen de basis-ggz, die ongecontracteerd werkt.

Tip: aan het einde van ieder kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of verzekeraar.

Voor bovenstaande producten is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. De keuze van het product wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten.

Praktijk Kemna is een zogenaamde contractvrije psycholoog, dat wil zeggen dat er geen contracten met verzekeraars zijn afgesloten. Dat betekent dat de eindrekening door de client zelf betaald moet worden aan Praktijk Kemna. De cliënt kan de factuur declareren bij zijn zorgverzekeraar. 

Pas aan het einde van de behandeling wordt er een totaalfactuur verstuurd, die de cliënt zelf kan indienen bij zijn zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt de factuur dan geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt is zelf verantwoordelijk dit goed uit te zoeken bij zijn zorgverzekeraar. Praktijk Kemna is hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk. De factuur dient binnen 30 dagen voldaan te zijn. De client heeft dan nog tijd om binnen die 30 dagen een vergoeding terug te krijgen van zijn zorgverzekeraar. 

Wijziging bekostiging per 2022: het Zorgprestatiemodel

Per januari 2022 zal een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking treden. Dan zal gefactureerd worden per sessie (en niet meer per totaaltraject zoals nu het geval is). Aan het einde van iedere maand krijgt u de factuur per mail gestuurd. Deze dient u zelf te betalen, maar kunt u declareren bij uw verzekeraar.
De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en kun je vinden in dit overzicht: NZA tarieven 2022. De meest voorkomende tarieven zullen waarschijnlijk de volgende zijn:

 

 

Intake 75 minuten (incl. administratietijd):

€199,03

Behandeling 45 minuten (incl. administratietijd):

€120,99

 

 

Lopende behandelingen dienen per 31-12-2021 afgesloten te worden. Declaratie zal plaatsvinden gerekend over het aantal minuten dat reeds is besteed aan de behandeling én eigen risico wordt door uw verzekeraar in rekening gebracht. Loopt een behandeling door in 2022, dan zal onder het nieuwe systeem de behandeling heropend worden per 1 januari. En dan zal uw sessie na afloop gedeclareerd worden bij u of uw verzekeraar.  Voor meer informatie kijkt u op: https://www.zorgprestatiemodel.nl.


Relatietherapie
Het tarief voor het kennismakingsgesprek en per sessie bedraagt € 150,00 (duur 60 - 75 minuten). 

Relatietherapie wordt doorgaans niet vergoed, en daarom werkt Praktijk Kemna alleen met zelfbetalers.

Coaching
Een coachingsgesprek bedraagt € 120,00 per sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie). 

Annulering en "no-show kosten"
Afspraken dient u uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren te annuleren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, is Praktijk Kemna gerechtigd 99 euro onkosten bij de client in rekening te brengen voor reguliere afspraken binnen de ggz (niet vergoed door de zorgverzekeraar) en 120 euro voor relatietherapie

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek1- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken dient u uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren te annuleren. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, is Praktijk Kemna gerechtigd € 99,00 onkosten bij de client in rekening te brengen voor reguliere afspraken binnen de ggz (niet vergoed door de zorgverzekeraar) en € 120,00 voor relatietherapie.

Artikel 3                                                                                                                                                  
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4                                                                                                                               
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik gemaakt.

Artikel 5                                                                                                                                           
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen da de onder art. 4 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6                                                                                                                                                    
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 7                                                                                                                                          
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8                                                                                                                                                
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend, met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40 euro.

[1] Betalingsvoorwaarden Kemna Psychotherapie & Coaching, Dhr. Drs. M.B.A. Kemna, Gz psycholoog.